Tilbud og arbejdsområder


Organisering

LIVSVÆRK

Orøstrand er en foreningsejet institution, der er en del af den landsdækkende forening LIVSVÆRK.

Som en del af LIVSVÆRK er vi med i et stærkt socialpædagogisk fællesskab, som bygger på tydelige menneskelige værdier.

LIVSVÆRK er en landsforening, der i mere end 100 år har specialiseret sig i at arbejde med børn, unge og familier, som i en periode af deres liv har brug for en pædagogisk indsats og menneskelig omsorg. Foreningen rummer ca. 20 forskellige institutioner og 1000 professionelle voksne, der deler hverdag med omkring 700 børn og unge og deres familier på institutioner over hele landet.

LIVSVÆRK arbejder med dokumentations- og forskningsprojekter, der kan bidrage til en større indsigt i, hvordan vi skaber trivsel, læring og udvikling for udsatte børn, unge og deres familier.

LIVSVÆRK lægger desuden vægt på at være en stemme i samfundsdebatten og på at påvirke de politiske beslutninger, som har betydning for børn, unge og familier med svære livsvilkår.

I LIVSVÆRK har vi et professionelt forum, hvor vi kan dele spørgsmål og erfaringer med fagkolleger på tværs af institutionerne. Sammen kan vi finde inspiration til, hvordan vi bedst tager hånd om det enkelte barn eller den enkelte unge i en kompleks hverdag.

LIVSVÆRK sikrer derudover vores administrative fundament. Drift og administration af institutionerne sker i tæt samarbejde med foreningens hovedkontor, der også rådgiver om økonomi, ledelse, organisationsudvikling, kommunikation og HR.

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Orøstrand.

Beliggenhed/fysiske rammer

Vi ligger på øen Orø i Isefjorden. Tæt på Holbæk og en times bilkørsel fra København. Der er offentlige forbindelser til Orø, og vi henter gerne besøgende ved færgen. For de børn, der bor på Orøstrand og kommer fra Københavnsområdet, er der fælles bustransport hjem til forældrene om fredagen og afgang til Orø igen mandag morgen.

At bo på en lille ø giver os nogle fantastiske muligheder. Vi ligger midt i naturskønne omgivelser med mark, skov og fjord som nærmeste naboer. Fra vores gårdplads er der den smukkeste panorama-udsigt ud over Isefjorden. Vi råder over 40 tønder land – hvilket svarer til 30 gange Parkens fodboldbane! Vi har både en dyrepark, som er en stor del af børnenes og de unges hverdag, og vi har en masse aktiviteter som boldbaner, forhindringsbane, ridehal, shelter på lejrplads, trampolin og en savanne, der strækker sig ud til Isefjorden.

Samtidig giver ølivet børnene og de unge mulighed for at færdes trygt i lokalområdet, der byder på både skønne landskaber, en folkeskole, en sportshal og en Brugs. Men vi er heller ikke længere væk, end at færgen på 30 minutter bringer os til Holbæk med skoler, uddannelsessteder, biograf, indkøbsmuligheder og stadion.

Antal pladser
Myretuen: 8 børn
Midten: 8 børn
Kahytten: 8 børn
Udslusning/efterværn: variable pladser
Aflastning 6 børn
STU uddannelse 4 pladser
Ungebolig/kollektiv på Orø 5 værelser

Værdigrundlag
Udgangspunktet for os er, at alle er født lige. Det enkelte menneske skal respekteres og anerkendes individuelt – dette ud fra den overbevisning, at alle mennesker gør hvad de kan og mener er bedst.

Vi ser barnet/den unge med de potentialer og udviklingsmuligheder, som de naturligt har.

Barnet/den unge har krav på individuelt tilpassede løsninger i et forpligtende fællesskab. Medarbejderne skal sikre, at barnet/den unge bliver mødt med respekt for den baggrund og de forhold, de kommer fra.

Barnet/den unge skal opleve de voksne som aktive deltagere. Institutionsopholdet skal være en periode med omsorg, tryghed, ansvarlighed, udfordringer, tillid og respekt fra de voksne, de færdes med. Herved får barnet/den unge mulighed for at udvikle strategier til at håndtere eget liv.

Målgruppen
Børn og unge med psykiske, sociale, følelsesmæssige problemer, der er omsorgssvigtede, tidligt skadede, som har tilknytningsforstyrrelse, eller som er udviklingstruede. Problemerne afspejles bl.a. i udadreagerende, indadvendt eller angstpræget adfærd.

Vi varetager børn og unge i alderen 6-18 år. Orøstrand er normeret til 24 børn/unge.
I Pitstop, vores aflastning er alderen 5 - 12 år
I ungeboligerne er alderen 16 - 25 år

Målsætningen
Vi tilstræber gennem fælles handlinger at blive en ressource for udviklingstruede børn og deres forældre.

Orøstrands socialpædagogiske grundlag bygger på forældrearbejde, udvikling af børns kompetencer, relationsdannelse, fælles oplevelser og skabelse af sammenhæng. Dette ses i en systemisk ramme, der sikrer det kvalitative arbejde.

Døgntilbud
Orøstrand er et skole- og behandlingshjem, som modtager børn og unge, der af forskellige årsager har brug for et ophold af kortere eller længere varighed.

Vi tilstræber de bedst mulige opvækstvilkår i et miljø, der bygger på relationer, troværdige voksne, oplevelser og et oprigtigt ønske om at gøre en synlig, mærkbar forskel til gavn og glæde for først og fremmest børnene og deres forældre, men også som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner for børne- og familieteams i Københavns Kommune.

Orøstrand er mere og andet end døgnanbringelser – siden 1990 har vi til gavn for børn, unge og familier oparbejdet en omfangsrig dyrepark. Dyreparken er offentligt tilgængelig, hvilket bibringer børnene og de unge en socialkontakt, der udviklingsmæssigt fremmer deres sociale kompetencer.

Skole

Vores tilgang til skolearbejdet er en integreret del af den behandling og socialpædagogiske støtte, vi tilbyder børnene og de unge. Der er derfor også et tæt samarbejde mellem vores lærere og pædagoger, lige som vi arbejder tæt sammen med de folkeskoler, hvor en del af vores børn går.

I vores behandlingsarbejde og i undervisningen på den interne skole arbejder vi med elevernes læring, trivsel og sociale udvikling. Vi er fagligt ambitiøse på elevernes vegne og fører eleverne til 9. klasses afgangsprøver i de fag, det er realistisk.

Sideløbende arbejder vi målrettet på, at de børn, hvor det er muligt, bliver parate til at blive inkluderet i folkeskolen eller folkeskolerelaterede skoletilbud, helt i overensstemmelse med de målsætninger, der ligger i lovgivningen.

Samtidig har vi et enestående og fast koncept både for vores proces hen imod inklusion og for den støtte, vi tilbyder elever, forældre og folkeskole, når eleven har taget springet fra den interne til den eksterne skole (det vi i daglig tale kalder ”udeskole”).

Vores interne skole

Vi bestræber os på, at vores interne skole undervisningsmæssigt ligger så tæt op af folkeskolen som muligt. Skolen underviser fra 0. til 10 klassetrin, og vi arbejder med læringsmålstyret undervisning og individuelle elevplaner i et samarbejde med PPR i Holbæk.

Undervisningen foregår i små, trygge læringsmiljøer, hvor eleverne er delt op i grupper af 4-5 elever med baggrund i både deres faglige og sociale udfordringer. Der er knyttet fire lærere og to pædagoger til de cirka 15 elever i skolen. Skolens ansatte og pædagogerne i familiegrupperne taler sammen dagligt, så skolen kan tage højde for, hvad eleverne oplever i døgnets øvrige timer.

Vi har fire klasselokaler, to grupperum, et natur- og teknikrum, gymnastiksal og et træningslokale. Vi har en masse dejlige udenomsarealer og spændende natur, der indgår i undervisningen.

 

Forældrelejr

I den første uge af sommerferien arrangerer vi en familielejr for alle børn, forældre og medarbejdere på Orøstrand. Det plejer at være en superhyggelig uge, hvor der knyttes bånd på kryds og tværs, og hvor alle lærer hinanden bedre at kende. Familielejren holdes på vores egen grund, vi ligger alle i telt, og der er masser af aktiviteter, mad på grillen og bål på stranden med tilhørende hyggesnak. Der er altid et tema på familielejren, og der holdes små kurser – men der er også god tid til bare at hygge sig sammen med sine børn.

STU

Vores tilbud om STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) er for unge, der af forskellige årsager ikke har erhvervet tilstrækkelige færdigheder til at begynde på en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan være unge med særlige behov som følge af for eksempel en psykisk lidelse, ADHD, autisme, erhvervet hjerneskade eller andre handicaps.

STU er et tre-årigt forløb, der planlægges individuelt med særlig hensyntagen til den unges behov. Vi har fire forskellige linjer, der alle løber i 42 uger årligt med 28 lektioner om ugen. De fire linjer er:

 • Dyreplejerlinjen
 • Gartnerlinjen
 • Håndværkerlinjen
 • Køkken/rengøringslinjen

På alle vores linjer starter hvert år med, at eleven og faglæreren udarbejder en uddannelsesplan for det kommende år. Den unges egne ønsker inddrages, ligesom der lægges vægt på den unges kvalifikationer og modenhed og på, at den unge undervejs i forløbet får opnået personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Herunder at den unge får så gode praktiske og boglige færdigheder som muligt i forhold til en eventuel videreuddannelse og beskæftigelse.

På alle uddannelseslinjer er der relevante kurser med gæstelærere, studieture og besøg på virksomheder. Kost og ernæring indgår i alle forløb, og eleverne har mulighed for at deltage i fysisk træning, selvfølgelig afpasset den enkelte elevs behov og formåen.

De forskellige linjer foregår på Orøstrand, herunder på Orøstrand Dyrepark. Vi råder over en kæmpe grund med skov, park, græsarealer, masser af bygninger, et stort køkken og i dyreparken masser af forskellige slags dyr.

Der er mulighed for at tilkøbe transport til og fra skolen.

Vi optager både elever, der har været anbragt på Orøstrand og unge, der kommer udefra. Det er altid kommunen, der afgør, om den unge kan få en STU-uddannelse. Derfor kontaktes den lokale UU-afdeling i den kommune, den unge bor.

Vi har mulighed for at de unge der går på vores STU kan bo i vores nærliggende ungebolig. Her er også mulighed for socialpædagogisk støtte.

Efterværn

Vi på Orøstrand tilbyder mange former for efterværn, skræddersyet til det behov, den unge og kommunen er enige om.

Efterværnet retter sig mod to forskellige grupper af unge:

 • Unge, der har boet på Orøstrand, og hvor der op mod deres 18-årigs fødselsdag vurderes at være et fortsat behov for støtte i overgangen til en selvstændig tilværelse.
 • Unge, der har boet på andre institutioner, i plejefamilie eller andre boformer, og hvor det skønnes, at der endnu mangler lidt i forhold til at gøre den unge klar til at tage ansvar for eget liv, følge en uddannelse og blive godt integreret i samfundet.

Akutmodtagelse
Orøstrand er i stand til at modtage akutanbringelser, fx for en efterfølgende udredning, for genplacering eller for et længerevarende ophold.

Vi er gearet til at modtage direkte fra krisecentre, akutinstitutioner, hjemmet samt øvrige døgninstitutioner.

Vi kan varetage akutmodtagelse fra 6 års-alderen.

Vi tilbyder en anbringelse på en etableret afdeling, med forudsigelighed og struktur og med kompetente voksne, der er i stand til at varetage den akutte del. Den enkelte har mulighed for fra dag 1 at indgå i et forhold til dagligdags struktur og skole.

Orøstrand har kort afstand til Københavnsområdet og til Sjælland, og da Østre Færge sejler hele døgnet, kan vi være behjælpelige med transport i akutsituationen.

Pædagogisk observation

Vi tilbyder en tre måneders observationsperiode. Observationerne vil foregå på etablerede afdelinger, hvor struktur, tryghed, omsorg, kravsætning og daglige aktiviteter vil være fundament. Disse vil blive tilrettelagt i samarbejde med forvaltning, socialfaglig koordinator fra Orøstrand. Betingelserne er helhedsorienterede ud fra et hverdagsliv med skolegang. Alle observationsopgaver bliver tilrettelagt ud fra individuelle behov.

Visitation

Orøstrand har en formel visitationsprocedure for behandlingsinstitutionen. Den inkluderer:

 • Respons inden for 3 dage efter, at vi har modtaget sagsakter på et barn eller en ung.
 • Møder med relevante fagpersoner (sagsbehandler, psykolog, psykiater mfl.) og herefter møde, hvor barnet og familien er med, før indflytningsdato fastsættes.
 • Procedurer omkring indslusning, den første tid hos os og fastlæggelse af første statusmøde.
 • Evaluering af processen (læringsperspektiv)
 • Procedurer for formalia omkring fx adresseskift etc., udviklingsplan, netværksliste – og en liste over, hvad der gør barnet/den unge glad.

Samarbejdet med os

Orøstrand lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med sagsbehandlere. Vi ”overinformerer” ikke. Men vi udarbejder grundige, fokuserede og relevante statusrapporter/udviklingsrapporter og inddrager sagsbehandlere, når der – mellem statusmøder – er brug for opfølgning og/eller ændring af de beslutninger, der er taget, eller de fokuspunkter, der arbejdes med.

Vores skriftlige dokumentationsmetode på behandlingsinstitutionen er Signs of Safety, som vi kontinuerligt arbejder i under barnets anbringelse. Metoden giver os et meget målbart styreredskab, der både fungerer som løbende, systematisk evaluering og kan danne udgangspunkt for hurtige reguleringer af behandlingen.

På den interne skole udarbejdes elevplaner en gang om året, der sendes til hjemkommunen.

Vi bestræber os på at have et tæt og konstruktivt samarbejde med alle faggrupper. Ud over sagsbehandlere er det fx PPR, UU-vejledere og de skoletilbud, en del af vores børn og unge går i.

Aktiviteter
På Orøstrand er der særdeles mange muligheder for selvvalgte aktiviteter. Samtidig er der også en del fastlagte ture og aktiviteter.

Muligheder for daglige aktiviteter på Orøstrand:
Fodbold, volley, bordtennis, badminton, hockey, rollespil, ridning, fiskeri, sejlads samt den store dyrepark, som er til stor fornøjelse for alle børn og unge.

Orøstrand er arrangør af et stort, årligt idrætsstævne med ca. 400 deltagere fra danske og udenlandske institutioner. Forarbejdet til stævnet er omfattende, og børnene og de unge er året rundt engageret i forberedelserne.

Kompetencer
Alt personale på Orøstrand er uddannet personale, ligesom der også kontinuert finder efteruddannelse sted.

På Orøstrand mener vi, at det er af væsentlig betydning, at vi som mennesker og fagpersoner er i kontinuert udvikling.

Sparring, supervision, uddannelse og kurser er med til at sikre, at den enkelte medarbejder har nogle positive faglige udviklingsmuligheder, der giver kvalitativ indflydelse på den pædagogiske praksis.

For at styrke og tydeliggøre sin faglige orientering, for derigennem at blive mere bevidst om egne holdninger, normer og forestillinger, vægter vi kommunikation og supervisorer højt.

Kommunikation er afgørende for at kunne udvikle sin faglige identitet, idet kommunikation er en forudsætning for refleksion – det er herigennem vi mener, at hver især bl.a. kan korrigere forestillinger, meninger og værdier.

Orøstrand har udarbejdet kompetenceprofiler på samtlige medarbejdere, og der afholdes årligt medarbejder- og gruppesamtaler. Således er der sammenhæng mellem kompetencer og ydelser.