Skole


Skolegangen

Pjece Intern skole

Pjece dagbehandlingsskole

Vores tilgang til skolearbejdet er en integreret del af den behandling og socialpædagogiske støtte, vi tilbyder børnene og de unge. Der er derfor også et tæt samarbejde mellem vores lærere og pædagoger, lige som vi arbejder tæt sammen med de folkeskoler, hvor en del af vores børn går.

I vores behandlingsarbejde og i undervisningen på den interne skole arbejder vi med elevernes læring, trivsel og sociale udvikling. Vi er fagligt ambitiøse på elevernes vegne og fører eleverne til 9. klasses afgangsprøver i de fag, det er realistisk.

Sideløbende arbejder vi målrettet på, at de børn, hvor det er muligt, bliver parate til at blive inkluderet i folkeskolen eller folkeskolerelaterede skoletilbud, helt i overensstemmelse med de målsætninger, der ligger i lovgivningen.

Samtidig har vi et enestående og fast koncept både for vores proces hen imod inklusion og for den støtte, vi tilbyder elever, forældre og folkeskole, når eleven har taget springet fra den interne til den eksterne skole (det vi i daglig tale kalder ”udeskole”).

Vores interne skole

Vi bestræber os på, at vores interne skole undervisningsmæssigt ligger så tæt op af folkeskolen som muligt. Skolen underviser fra 0. til 10 klassetrin, og vi arbejder med læringsmålstyret undervisning og individuelle elevplaner i et samarbejde med PPR i Holbæk.

Undervisningen foregår i små, trygge læringsmiljøer, hvor eleverne er delt op i grupper af 4-5 elever med baggrund i både deres faglige og sociale udfordringer. Der er knyttet fire lærere og to pædagoger til de cirka 15 elever i skolen. Skolens ansatte og pædagogerne i familiegrupperne taler sammen dagligt, så skolen kan tage højde for, hvad eleverne oplever i døgnets øvrige timer.

Vi har fire klasselokaler, to grupperum, et natur- og teknikrum og gymnastiklokale. Og så har vi en masse dejlige udenomsarealer og spændende natur, der indgår i undervisningen.

Dyreparken

Vores dyrepark indgår i skoledagen og undervisningen på mange forskellige måder, og der er tæt kontakt mellem skolens lærere og dyrepasserne.

Dyreparken er integreret i undervisningen. Som eksempel kan elever have engelsk grammatik i klassen, hvorefter de går i dyreparken og ”bøjer” dyrene i ental og flertal. Eller de kan have understøttende undervisning, hvor de i biologi har lært om dyrene og så går i dyreparken og taler om, hvilke lande dyrene – fx krokodillerne, tigerpythonen eller kamelen Hassan - kommer fra.

Den fungerer som et naturligt afbræk for en elev, der af den ene eller anden grund kan have svært ved at sidde stille. Eleven kan komme op og gå sammen med en af dyrepasserne og måske oven i købet få snakket lidt om, hvad der er svært, samtidig med, at der fodres, kæles og muges ud. Den mulighed bliver brugt rigtigt meget.

Eleverne tager guideuddannelsen, der gør dem i stand til at vise dyreparkens gæster rundt i parken og fortælle om dyrene. Guideuddannelsen tages i skoletiden og giver eleverne viden om alle dyreparkens dyr. Selve eksamen er også træning til fremtiden – den er offentlig og overværes ofte af en masse af lærerne og pædagogerne – og så får eleven et fint diplom.

Mange af dyreparkens 16.000 årlige gæster består af børnehaver, skoleklasser og andre børn. Orøstrands børn og unge er stolte over at vise dyreparken frem og fortælle om dyrene – også fordi de pludselig ved meget mere end de børn, de viser rundt…

Vi er fagligt ambitiøse

Vi er fagligt ambitiøse på elevernes vegne, for at de skal kunne klare sig i det omkringliggende samfund. Derfor fører vi også eleverne til 9. klasses afgangsprøve i alle de fag, der er realistisk muligt.

Ambitionerne gælder også ift at lære eleverne at begå sig i større grupper. Både så de bliver parate til folkeskolen eller andre skole-/uddannelsestilbud og i forhold til andre fællesskaber. Derfor har vi fokus på det kollektive. Det kan være klasserumsundervisning, og det kan være den fælles morgensang, der styrker fællesskabsfølelsen. Det kan være ved fællesfaglige input efter morgensangen eller ved afslutning og evaluering af temaer, hvor eleverne trænes i at fremlægge og formidle for en større gruppe.

Vi arbejder med motivationen

Vi arbejder helt grundlæggende med at give vores elever tro på og ambitioner om, at de kan tage en 9. klasses afgangsprøve som indgangen til at starte på en ungdomsuddannelse – og i øvrigt tænke på læring som en livslang (og god) følgesvend.

Samtidig er vi meget inspirerede af ny forskning, der viser, at elevers motivation til at suge viden til sig er noget, vi som lærere skaber gennem den måde, vi går til undervisningen på. Og at motivation kan ”nedbrydes” i en række elementer, der vi som lærere skal være bevidste om – også fordi de kan være meget forskellige fra elev til elev. De forskellige typer af motivation er:

Vidensmotivation – at eleven har interesse for et fag og gerne vil lære mere

Mestringsmotivation – at eleven oplever at kunne løse opgaverne og får lyst til at lave mere

Præstationsmotivation – at eleven oplever, at en ekstra indsats giver pote og derved får lyst til at præstere mere

Relationsmotivation – at eleven føler sig som en del af fællesskabet i klasse og føler sig hørt.

Involveringsmotivation – at eleven er med til at bestemme emner i fx projektopgaver og dermed får ejerskab og lyst til at arbejde med stoffet.

”Ny forskning peger på, at motivation er resultatet af og ikke forudsætningen for skoledagens aktiviteter. Det er vi meget inspirerede af”. Sissel Steen-Nielsen, skoleleder.

Se artikel fra Folkeskolen.dk om den nyeste motivationsforskning. https://www.folkeskolen.dk/569045/forskere-motivation-skal-nytaenkes

Værksteder

En række af de emner, der er obligatoriske i folkeskoleloven, plus de praktisk/musiske fag ligger hos os i vores værksteder om eftermiddagen. I værkstederne arbejder lærere og pædagoger fra Orøstrand på tværs med det, de brænder for, til glæde for både dem og eleverne. Samtidig har lærere og pædagoger fælles fokus på både læring, trivsel og relationer både i forholdet til det enkelte barn og gruppen.

Det kan være billedkunst, færdselslære familiekundskab, musik, håndværk og design eller madkundskab.

Værkstederne ligger to gange ugentligt fra 14.00 til 15.30 og er en del af skoletiden.

Og så bruger vi idrætstimerne i en del af foråret til at træne til det årlige, superpopulære idrætsstævne med deltagelse af en lang række institutioner for børn og unge, som Orøstrand står for, og som afholdes hos os.

Vi har fokus på gode måltider og sund kost

I skoletiden er der fokus på, at eleverne er mætte og energifyldte. Kl. 10.30 får hele skolen et formiddagsmåltid, og kl. 13.00 spiser både elever, lærere og pædagoger en god og nærende frokost sammen på afdelingerne.

Kontakt mellem skole og hjem.

Vi afholder en årlig skole-hjem-samtale. Normalt ligger den i november. Herudover har vi kontakt efter behov med forældrene.

På skoleintra ligger ugeplanerne for de forskellige undervisningsgrupper.

Resultatet af de obligatoriske, nationale tests sendes til forældrene med post og følges op af en telefonsamtale med forældrene.

…Og så mødes forældre og lærere også på den årlige familielejr. Lærerne deltager hele ugen, og der er rig lejlighed til at tale både om undervisningen generelt og om de enkelte elever, også under meget uformelle rammer.

Vores koncept om inklusion

Nogle af de børn, der bor på Orøstrand, starter direkte i en af de lokale folkeskoler. Andre starter i vores interne skole og bliver her parate til at tage springet over i folkeskolen eller et andet skoletilbud.

På baggrund af vores erfaring med inklusionen har vi udarbejdet et struktureret koncept for:

Hvordan vi håndterer processen frem mod inklusion i en folkeskole, en privatskole eller en efterskole

Hvordan vi støtter de af vores elever, der er startet i et sådant skoletilbud uden for Orøstrand

Processen frem mod inklusion

Når en elev på vores interne skole er ved at være fagligt klar til at komme ud i et andet skoletilbud, udarbejder skolen sammen med eleven og Orøstrands særlige inklusionslærer en række målsætninger for, hvad eleven skal kunne, for at kunne klare sig i et alment skoletilbud. Det kan fx være:

  • At kunne modtage en kollektiv besked og efterleve den
  • At kunne tage selvstændige initiativer i undervisningen
  • At være en god klassekammerat
  • At kunne komme i skole til tiden

Når eleven i en måned har efterlevet de målsætninger, der er opstillet, tilbydes han eller hun en praktikperiode, enten på den lokale Orø Skole eller på et af de andre skoletilbud på Holbæk-egnen. Praktik-perioden kan efter aftale vare en uge, 14 dage eller længere. Praktikperioden tilrettelægges sammen med inklusionslæreren.

Går denne praktikperiode godt, søger vi sammen med forældrene om, at eleven optages på den ønskede skole. Frem til 6. klasse vil elever oftest komme på Orø skole. Ældre elever vil oftest blive optaget på Isefjordskolen, Sofielundskolen eller en privatskole i omegnen.

Støtte efter inklusionen

Vores særlige inklusionslærer følger alle de børn og unge, der går på andre skoletilbud end Orøstrands interne skole.

Inklusionslæreren har det brede overblik over, hvordan det går disse elever. Han besøger alle eleverne og taler med dem og deres lærere og planlægger derudfra, hvordan de enkelte elever støttes bedst muligt. Det kan være ved, at inklusionslæreren er med i én eller to matematiktimer og hjælper med at ”knække matematikkoden”. Det kan være at han er med eleven på lejrskole eller på ekskursioner og støtter op om det sociale. Eller på anden måde få overgangen og skoledagen til at fungere.

Under alle omstændigheder er inklusionslæreren – lige som elevens kontaktpædagog fra Orøstrand - med til alle skole-hjem-samtaler og forældremøder og får alle skrivelser til og fra skolen, så han bevarer viden om, hvordan det går. Lige som han sammen med kontaktpædagogen forsøger at inddrage og involvere forældrene så meget som muligt i deres barns skolegang.